Pengimejan Sifat-sifat Allah Menurut Perspektif Salafiah

Masakaree Ardae@ Nik Muhammad Syukri Wan

Abstract


IKHTISAR: Perbahasan tentang sifat-sifat Allah merupakan perbahasan penting, khasnya dalam persoalan akidah Islamiah. Al-Qur’an dan Al-Hadist Nabi telah menjelaskan sifat-sifat Allah dalam pelbagai sudut. Penjelasan tersebut turut diwarisi oleh golongan Salaf Soleh dan dibincangkan kemudiannya oleh para ulama akidah Islamiah. Artikel ini bertujuan mengenal-pasti fahaman terhadap pengimejan sifat-sifat Allah dalam usaha memelihara, mengukuh, dan menguatkan akidah generasi umat. Dengan kajian kualitatif dan mengumpul data perpustakaan, dapatan kajian menunjukkan bahawa sebahagian sifat Allah telah dinyatakan dalam bentuk “Mutasyabihat”. Ulama akidah percaya bahawa tiada persamaan di antara Allah dan makhluk-Nya. Namun, mereka berselisih pandangan tentang imej bagi sifat-sifat Allah. Golongan Salaf Soleh tidak memberikan penjelasan yang lebih terperinci tentang imej sifat-sifat Allah. Pengikut mereka dari kalangan Salafi dan Ahli Hadist pula, turut menafikan sekeras-kerasnya tentang imej tersebut, kecuali segelintir dari kalangan para ulama Hanbaliah. Bibit pandangan segelintir ulama Hanbaliah turut dipertahankan dan dipelopori oleh Ibn Taymiyyah, yang percaya bahawa setiap yang ada memiliki imej tertentu dan imej bagi sifat-sifat Allah tidak termasuk dalam pengertian persamaan. Allah boleh digambarkan, hanya gambaran-Nya berbeza dengan gambaran makhluk.  

KATA KUNCI:  Pengimejan Allah; Akidah Islamiah; Ulama Salafiah. 

ABSTRACT: “Imaging of Allah's Attributes According to the Salafiah’s Perspectives”. Discussion on the attributes of Allah are highly important, especially in issues regarding the Islamic creed. The Al-Qur'an and Al-Hadith of the Prophet have explained God's attributes in various angles. The explanation was also inherited by the pious predecessors and then discussed by scholars of faith. This article aims at identifying and understanding for imaging of Allah's attributes in the framework of preserving, strengthening, and strengthens the faith of the people's generation. By studying qualitatively and collecting library data, the study shows that some of God's attributes have been expressed in the form of “Mutasyabihat”. Creed scholars believe that there is no equation between Allah and His creatures. However, they quarrel views on the image of the attributes of Allah. The the pious predecessors did not provide a more detailed explanation of the image of God's attributes. Their followers from the creed scholars and the expert of Hadith also strongly denied the image, except for a handful of Hanbaliah scholars. The seeds of the views of some Hanbaliah scholars were also defended and led by Ibn Taymiyyah, that still believes that everyone has a particular image and image of God's attributes is not included in the meaning of the equation. God can be described only as His image differs from the image of the created being.

KEY WORD: Imaging of God; Islamic Creed; Creed Scholars.

Mengenai Penulis: Dr. Masakaree Ardae@Nik Muhammad Syukri Nik Wan ialah Pensyarah di Fakulti Pengajian Islam USAS (Universiti Sultan Azlan Shah), Bukit Chandan, 33000 Kuala Kangsar, Perak, Malaysia. Bagi urusan sebarang akademik, Penulis boleh dihubungi secara terus melalui alamat emel di: masakaree@usas.edu.my

Cara Mengutip: Wan, Masakaree Ardae@Nik Muhammad Syukri Nik. (2021). “Pengimejan Sifat-sifat Allah Menurut Perspektif Salafiah” dalam SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah, Volume 9(1), Maret, hlm.1-18. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press dan UBD Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, ISSN 2302-5808 (print) and ISSN 2684-7388 (online).

Riwayat Artikel: Diterima (20 Januari 2021); Direvisi (17 Februari 2021); and Diterbitkan (30 Maret 2021).


Keywords


Pengimejan Allah; Akidah Islamiah; Ulama Salafiah

Full Text:

PDF

References


al-‘Asqalani, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar (2005). Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari, Jil.6 and 14. Riyadh: Dar al-Taibah.

al-Athari, ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Hamid. (1435 H [Hijriah]). Al-Wajiz fi ‘Aqidah al-Salaf al-Solih. Istanbul: Al-Guraba, cetakan ke-10.

al-Azhari, Basri bin Ibrahim al-Hasani. (2019). Krisis Akidah antara Golongan Ahli Sunnah wa al-Jamaah yang Bermanhaj Asya’irah dengan Ahli Hadis. Selangor: Al-Hidayah.

al-Baihaqi, Abi Bakr Ahmad bin Husain. (t.th.). Kitab al-’Asma wa al-Sifat (Tahqiq: ‘Abdullah bin Muhammad al-Hasyidi), Jil.2. Jiddah: Maktabah al-Suwadi.

al-Bani, Muhammad Nasir al-Din. (1988). Silsilah al-’Ahadith al-Dha‘ifah wa al-Maudhu‘ah, Jil.3. Riyadh: Maktabah al-Ma‘arif.

al-Bukhari, ’Abi Abdullah Muhammad bin Isma‘il. (2002). Sahih al-Bukhari. Beirut: Dar Ibn Kathir.

al-Dhahabi, Syams al-Din Muhammad bin Ahmad bin ‘Uthman. (1996). Siyar ’I‘lam al-Nubula’, jil.17. Beirut: Mu’assasah al-Risalah, tahqiq oleh Syu‘ib al-’Arna’ut & Muhammad Naeem Alireqsousi.

al-Farra’, Abi Ya‘la Muhammad bin al-Husain ibn Muhammad. (t.th.). Ibtal al-Ta’wilat li Akhbar al-Sifat, Jil.1. Kuwait: Dar Ilaf al-Dauliyyah, tahqiq oleh Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Hamad al-Hamud al-Najdi.

al-Ghunaiman, ‘Abd Allah bin Muhammad. (1988). Syarh Kitab al-Tauhid min Sahih al-Bukhari, Jil.2. Damanhur: Maktabah Linah.

al-Haddad, Abdullah. (t.th.). Nashoihud Diniyyah. Surabaya: Mutiara Ilmu.

al-Hafni, ‘Abd al-Mun‘im. (1993). Mausu‘ah al-Firaq wa al-Jama‘at wa al-Madhahib al-Islamiyyah. Al-Qaherah: Dar al-Rasyad.

al-Halabi, ‘Ali Hasan ‘Ali et al. (1999). Mausu‘ah al-’Ahadith wa al-‘Athar al-Da‘ifah wa al-Maudu‘ah, Jil.5. Riyadh: Al-Ma‘arif.

al-Jauzi, ‘Abd al-Rahman bin Abi al-Hasan ibn. (1991). Daf‘u Syubhah al-Tasybih di Akaffi al-Tanzih. Kaherah: Al-Kulliyyat al-Azhariyyah, tahqiq oleh Muhammad Zahid al-Kauthariy.

al-Karaji, Abu Hasan Muhammad bin ‘Abd al-Malik. (t.th.). Al-Fusul fi al-Usul ‘an al-’A’immah al-Fuhul. t.k. [tanpa kota]: Dar lu’Lu’ah, tahqiq oleh Salih bin ‘Abd al-‘Aziz bin ‘Uthman Sindi.

al-Lalika'i, Abu al-Qasim Hibat Allah ibn al-Hasan bin Manshur al-Thabari. (1995). Syarh Usul al-‘I’tiqad Ahl Sunnah wa al-Jama’ah min al-Kitab wa al-Sunnah wa Ijma’ al-Sahabah wa al-Tabi’in min ba’dhihim. Riyadh: Dar al-Tayyibah, tahqiq oleh Ahmad Sa’ad Hamdan al-Ghamidi, cetakan ke-4.

al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi. (2000). Sahih Muslim. Riyadh: Dar al-Salam.

al-Razi, Fakh al-Din. (1986). Asas al-Taqdis. Al-Qaherah: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, tahqiq oleh Ahmad Hijazi al-Saqqa.

al-Sam‘ani, Abu Sa‘ad ‘Abd al-Karim bin Muhammad bin Mansur al-Tamimi. (1977). Al-’Ansab, Jil.7. Hyderabad: Da’irah al-Ma‘arif al-Islamiyyah.

al-Sijistani, Al-Imam al-Hafidz Abu Daud Sulaiman ibn al-As’ats. (2009). Sunah Abi Daud, Juz 3. Beirut: Al-Risalah al-‘Alamiyah.

al-Sindi, Abu al-Hasan al-Hanafi. (t.th.). Syarh Sunān Ibn Mājah. Beirut: Dar al-Ma’rifah, editor Khalil Ma’mun Syikha.

al-Syaibani, Abi ‘Abd al-Rahman ‘Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. (1986). Kitab al-Sunah, Jil.1. Riyadh: Maktabah Ibn al-Qayyim, tahqiq oleh Muhammad Sa‘id Salim al-Qahtani.

al-Tamimi, Abu al-Fadl ‘Abdul Wahid bin ‘Abd al-‘Aziz bin al-Harith. (2001). ‘I’tiqad al-Imam al-Munabbal Abi ‘Abd Allah Ahmad bin Hanbal. Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiyyah.

al-Tirmizi, Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa. (1996). Al-Jami’ al-Kabir, Jil.5. Beirut: Dar al-Gharb, tahqiq oleh Basysyar ‘Awwad Ma‘ruf.

al-Tuwaijiri, Hamud bin Abdullah bin Hamud (1989). Aqidat Ahl al-Iman fi Khalq Adam ‘ala Surah al-Rahman. Riyadh: Dar al-Liwa’.

al-‘Uthaimin, Muhammad Soleh. (2008). Syarh Sahih al-Bukhari, Jil.7. Al-Qaherah: Maktabah al-Islamiyyah.

Anas, Imam Malik bin. (t.th.). Al-Muwaththa. Mesir: Dar al-Ghad al-Gadeed.

Atabik, Ahmad. (2016). “Corak Tafsir Aqidah: Kajian Komparatif Penafsiran Ayat-ayat Aqidah” dalam ESENSIA, Vol.17, No.2 [Oktober], ms.209-223. Wujud secara online pula di: http://psqdigitallibrary.com/pustaka/repository/1288-2551-1-SM.pdf [diakses di Kuala Kangsar, Perak, Malaysia: 5hb April 2020].

Baz, ‘Abd al-‘Aziz bin ‘Abd Allah. (t.th.). Fatawa Nur ‘Ala al-Darb, Jil.1. t.k. [tanpa kota]: Mu’ssasah al-Syaikh ‘Abd al-‘Aziz bin Baz al-Khairiyyah.

DBP [Dewan Bahasa dan Pustaka] Malaysia. (2017). Kamus Dewan: Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Penerbit DBP Malaysia. Wujud secara online pula di: http://prpm.dbp.gov.my/Cari1?keyword=imej [diakses di Kuala Kangsar, Perak, Malaysia: 5hb April 2020].

Faizah, Ita Nurul. (2018). “Melihat Allah dalam Pandangan seorang Mu‘Tazilī: Al-Qāḍī ‘Abd Al-Jabbār”. Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan. Jakarta: Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin UIN [Universitas Islam Negeri] Syarif Hidayatullah. Wujud secara online pula di: https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41922/1/SKRIPSI%20PDF [diakses di Kuala Kangsar, Perak, Malaysia: 5hb April 2020].

Hamnah. (2013). “Kitab Al-Muwaṭṭa’ Imam Mālik: Studi tentang Metodologi Penyusunan”. Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan. Makassar, Sulawesi Selatan: PPs UIN [Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri] Alauddin. Wujud secara online pula di: http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2938/1/Hamnah.pdf [diakses di Kuala Kangsar, Perak, Malaysia: 12hb April 2020].

Hanifah, Al-Nu‘man bin Thabit al-Kufi Abu. (1971). “Al-Fiqh al-Akbar” dalam Abi Muntaha [ed]. Syarh Fiqh al-Akbar. Karachi: Nur Muhammad, ms.3-43.

Ibn Khaldun, ‘Abd al-Rahman bin Muhammad. (2004). Muqaddimah Ibn Khaldun, Jil.2. Damsyiq: Maktabah al-Hidayah, tahqiq oleh ‘Abd Allah Muhammad al-Darwisy.

Ibn Manzur, Abū al-Fadl Jamāl al-Dīn Muhammad bin Mukarram ibn Manzūr al-Ifrīqī al-Misrī. (t.th.). Lisan al-‘Arab, Jilid 4. Beirut: Dar al-Sadr.

Ibn Taymiyyah, Ahmad bin ‘Abd al-Halim bin ‘Abd al-Salam bin Taymiyyah al-Harrani. (1426 H [Hijriah]). Bayan Talbis al-Jamiyyah fi Ta’sis Bida‘ihim al-Kalamiyyah, Jil.6. Al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyyah, Tahqiq: ‘Abd al-Rahman bin ‘Abd al-Karim al-Yahya.

Kerwanto. (2018). Metode Tafsir Eso-Eklektik. Bandung: PT Mizan Pustaka.

Khuzaimah, Abu Bakr Muhammad bin Ishaq bin. (1988). Kitab al-Tauhid wa Ithbat Sifat al-Rabb ‘Azza wa Jalla. Riyadh: Dar al-Rasyad, tahqiq oleh ‘Abd al-‘Aziz bin Ibrahim al-Syahwan.

Muhammaddin. (2019). “Aliran Kalam Salafiyah”. Wujud secara online di: https://media.neliti.com/media/publications/40375-ID-gerakan-salaf.pdf [diakses di Kuala Kangsar, Perak, Malaysia: 5hb April 2020].

Robbani, Muhammad Imdad. (2017). “Salafiyah: Sejarah dan Konsepsi” dalam TASFIYAH: Jurnal Pemikiran Islam, Vol.1, No.2 [Agustus], hlm.245-276.

Rohmanudin, Deden. (2019). “Sifat-sifat Allah SWT dalam Tafsir Al-Kasysyaf dan Bahrul Muhith: Sebuah Kajian Komparatif”. Thesis Diploma Tidak Diterbitkan. Bandung: UIN SGD [Universitas Islam Negeri, Sunan Gunung Djati] Bandung.

Rosadi, Aden. (2015). “Gerakan Salaf” dalam TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama, Vol.7, No.2 [Juli-Desember], ms.194-205. Wujud secara online pula di: https://media.neliti.com/media/publications/40375-ID-gerakan-salaf.pdf [diakses di Kuala Kangsar, Perak, Malaysia: 5hb April 2020].

Salman, Abdul Matin bin. (2017). “Gerakan Salafiyah: Islam, Politik, dan Rigiditas Interpretasi Hukum Islam” dalam MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol.XVI, No.2 [Desember], ms.135-152. Wujud secara online pula di: https://media.neliti.com/media/publications/229527-gerakan-salafiyah-islam-politik-dan-rigi-bbb47c7e.pdf [diakses di Kuala Kangsar, Perak, Malaysia: 12hb April 2020].

Syafiq, Amirul. (2015). “Al-Imam al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad R.A.”. Wujud secara online di: https://www.facebook.com/notes/mahasiswa-aswj/al-imam-al-habib-abdullah-bin-alawi-al-haddad-ra/292688110744343/ [diakses di Kuala Kangsar, Perak, Malaysia: 19hb April 2020].

Sya’roni, Muhammad. (2016). “Konsep Pendidikan Tasawuf Menurut Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad: Studi Analisis Kitab Nashoihud Diniyyah”. Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan. Salatiga, Jawa Tengah: Jurusan PAI FTIK IAIN [Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri]. Wujud secara online pula di: http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1242/1/MUHAMMAD%20SYA%27RONI%28111-11-071%29.pdf [diakses di Kuala Kangsar, Perak, Malaysia: 21hb April 2020].

Ya’la, Qadi Abu al-Husain bin Abu. (t.th.). Tabaqat al-Hanabilah, Jil.2. Qaherah: Al-Sunah al-Muhammadiyyah, tahqiq oleh Muhammad Hamid al-Fiqi.

Zahrah, Imam Muhammad Abu. (1996). Aliran Politik dan ‘Aqidah dalam Islam. Jakarta: Logos Publishing House, terjemahan Abd Rahman Dahlan & Ahmad Qarib dari “Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah”.

Zed, Mestika. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Penerbit YOI [Yayasan Obor Indonesia].
DOI: https://doi.org/10.2121/susurgalur.v9i1.1427

DOI (PDF): https://doi.org/10.2121/susurgalur.v9i1.1427.g1213

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

View My Stats