Kesultanan Brunei dan Aceh Tradisional, Abad ke-14 hingga 19 Masihi: Satu Perbandingan Konsep Daulat dan Derhaka pada Era Pengaruh Islam

Farahaina binti Anchong, Haji Awang Asbol bin Haji Mail

Abstract


IKHTISAR: Makalah ini membincangkan perbandingan konsep “daulat” dan “derhaka” di antara Kesultanan Islam di Brunei dan Aceh. Dengan mengguna-pakai kaedah sejarah, pendekatan kualitatif, dan sorotan literatur, perbandingan hanya melihat dalam aspek “Khalifah Allah” dan hubungan keturunan Sultan-sultan di kedua-dua kesultanan dengan baginda Rasulullah SAW (Sallallahu Alaihi Wassallam) serta Raja Iskandar Zulkarnain. Perkara ini boleh dikesan melalui sumber-sumber tempatan kedua-dua kesultanan, seperti: Teks Terasul, Syair Awang Semaun, Shaer Rakis, Hikayat Aceh, Bustan al-Salatin, Tajus Salatin, dan Adat Aceh. Perbandingan ini juga dihubungkan dengan bukti-bukti sejarah yang memperlihatkan sejauhmana Sultan-sultan di Brunei dan Aceh melaksanakan pemerintahan sebagai “Khalifah Allah” sebagai teras kepada konsep “daulat” dan “derhaka”. Hal yang perlu dikaji juga, terutama dalam melaksanakan hukuman yang adil dalam semua aspek, yang melibatkan berbagai lapisan rakyat.

KATA KUNCI: Sultan Brunei dan Aceh; Khalifah Allah; Konsep Daulat dan Derhaka; Keadilan Hukum. 

ABSTRACT: “The Traditional Sultanates of Brunei and Aceh, 14th – 19th Century: A Comparison on the Concept of Sovereignty and Treason in the Era of Islamic Influence”. This article discusses on the comparison of “sovereignty” and “treason” concepts between the Islamic Sultanates in Brunei and Aceh. Based on the historical method, qualitative approach, and literature review, the comparison is only looking at the aspects of the Caliph of Allah and the relations between the Sultans of both sultanates with Prophet Muhammad and King of Iskandar Zulkarnain as it is believed that they were descendants from these Islamic figures. These aspects can be seen from local sources in both sultanates, namely: Terasul Text, Syair Awang Semaun, Shaer Rakis, Hikayat Aceh, Bustan al-Salatin, Tajus Salatin, and Adat Aceh. The comparison in this article is also linked with historical evidences which shows how far the Sultans of Brunei and Aceh had ruled as the Caliph of Allah as it is the essence for the concept of “sovereignty” and “treason”. It is important to be discussed here, especially on how the Sultans were able to be just in carrying out punishments in all aspects, which include various society.

KEY WORD: Sultans of Brunei and Aceh; Caliph of Allah; Sovereignty and Treason Concepts; Legal Justice.

  

About the Authors: Farahaina binti Anchong ialah Pelajar Pascasiswazah pada Program Pengajian Sejarah dan Antarabangsa, Fakulti Sastera dan Sains Sosial UBD (Universiti Brunei Darussalam), Jalan Tungku Link, Gadong BE1410, Negara Brunei Darussalam. Prof. Madya Dr. Haji Awang Asbol bin Haji Mail ialah Pensyarah Kanan pada Program Pengajian Sejarah dan Antarabangsa, Fakulti Sastera dan Sains Sosial UBD di Negara Brunei Darussalam. Bagi urusan sebarang akademik, penulis boleh dihubungi secara terus melalui alamat emel di: farahaina.anchong@gmail.com dan asbol.mail@ubd.edu.bn

Suggested Citation: Anchong, Farahaina binti & Haji Awang Asbol bin Haji Mail. (2020). “Kesultanan Brunei dan Aceh Tradisional, Abad ke-14 hingga 19 Masihi: Satu Perbandingan Konsep Daulat dan Derhaka pada Era Pengaruh Islam” in SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah, Volume 8(1), Maret, pp.27-42. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press and UBD Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, ISSN 2302-5808 (print) and ISSN 2684-7388 (online).

Article Timeline: Accepted (January 30, 2020); Revised (February 27, 2020); and Published (March 30, 2020).


Keywords


Sultan Brunei dan Aceh; Khalifah Allah; Konsep Daulat dan Derhaka; Keadilan Hukum

Full Text:

PDF

References


Abdullah, Auni. (1991). Islam dalam Sejarah Politik dan Pemerintahan Alam Melayu. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.

Abdullah, Abdul Rahman. (2000). Sejarah dan Tamadun Asia Tenggara: Sebelum dan Sesudah Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Alamsyah, Muhammad. (2018). “Daulat-Durhaka: Konstruksi Ketatanegaraan Integralistik dalam Perspektif Melayu”. Wujud secara online di: https://www.academia.edu/37325443/Daulat-Durhaka_Konstruksi_Ketatanegaraan_Integralistik_dalam_Perspektif_Melayu [diakses di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 2 September 2019].

al-Fathani, Arifin Cik. (2018). Patani, Sultan Melayu Keturunan Faqih Ali Malbari: Sejarah yang Dilupakan. Pattani: Yayasan Kebudayaan Islam Selatan Thai.

Alfian, Ibrahim. (2016). Perang di Jalan Allah: Perang Aceh, 1873-1912. Yogyakarta: Penerbit Ombak, edisi revisi.

Al-Ghazali. (1994). Nasihat bagi Penguasa. Bandung: Penerbit Mizan, Terjemahan.

Almascaty, Hilmy Bakar. (2013). “Relasi Persia dan Nusantara pada Awal Islamisasi: Sebuah Kajian Awal Pengaruh Persia dalam Politik Aceh” dalam Media Syariah, Vol.XV, No.1 [Januari-Juni], ms.53-67.

Al-Sufri, Pehin Dr Haji Mohd Jamil. (1971). Chatatan Sejarah Perwira2 dan Pembesar2 Brunei, Bil.1. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Al-Sufri, Pehin Dr Haji Mohd Jamil. (1983). Syair Rakis: Karangan Al-Marhum Pengiran Shahbandar Pengiran Md Salleh Ibnu Pengiran Sharmayuda. Bandar Seri Begawan: Pusat Sejarah Brunei.

Annissa, Jamilah. (2019). “Konsep Taat Setia (Wa’adat), Daulat, dan Derhaka sebagai Tunjang Pengukuhan Kesultanan Melayu Klasik” dalam The Patriots, pada 12 April. Wujud secara online pula di: https://www.thepatriots.asia/konsep-taat-setia-waadat-daulat-dan-derhaka-sebagai-tunjang-pengukuhan-kesultanan-melayu-klasik/ [diakses di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 14 Januari 2020].

Arif, Bahriyatul. (2011). “Protektorasi Inggris terhadap Kesultanan Brunei Darussalam Tahun 1888”. Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan. Jakarta: Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora UIN [Universitas Islam Negeri] Syarif Hidayatullah. Wujud secara online pula di: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5138/1/BAHRIYATUL%20ARIF-FAH.PDF [diakses di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 16 September 2019].

Azizan, Imran Azwan bin. (2009). “Keturunan Nabi Muhammad SAW dalam Kalangan Raja-raja Melayu”. Wujud secara online di: http://kencanasirawi-indonesia.blogspot.com/2009/11/keturunan-nabi-muhammad-saw-dalam.html [diakses di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 2 September 2019].

Besar, Haji Mail bin. (2008). “Gerakan Kristianisasi di Kalangan Masyarakat Islam: Kajian di Negara Brunei Darussalam”. Disertasi Doktoral Tidak Diterbitkan. Kuala Lumpur: Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Wujud secara online pula di: http://studentsrepo.um.edu.my/5298/1/GERAKAN_KRISTIANISASI_DI_KALANGAN_MASYARAKAT_ISLAM_KAJIAN_DI_NBD_1(Thesis).pdf [diakses di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 16 September 2019].

Bidzah, Srinawawie bin. (2016). Perang Kastila. Bandar Seri Begawan: Pusat Sejarah Brunei, cetakan kedua.

Chambert-Loir, Henri. (2014). “Legenda Iskandar Zulkarnain di Alam Melayu” dalam Henri Chambert-Loir [ed]. Iskandar Zulkarnain, Dewa Mendu, Muhammad Bakir, dan Kawan-kawan: Lima Belas Karangan tentang Sastra Indonesia Lama. Jakarta: Penerbit KPG [Kepustakaan Populer Gramedia].

Che Pa, Bharuddin. (2019). “Pengaruh Islam dan Adat dalam Institusi Raja di Malaysia” dalam Conference Proceeding ICONIMAD [International Conference on Islam in Malay World] IX, di Krabi, Thailand. Wujud secara online pula di: https://umexpert.um.edu.my/public_view.php?type=publication&row=OTA5Mjk%3D [diakses di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 14 Januari 2020].

Coedes, George & Louis-Charles Damais. (1992). Sriwijaya: History, Religion & Language of an Early Malay Polity. Kuala Lumpur: MBRAS Publications.

Creswell, J.W. (1994). Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. California: Sage Publications, Inc.

Danardana, Agus Sri. (2019). “Tafsir Tun Teja dan Hang Jebat dalam Bayang-bayang Mitos Globalisasi”. Wujud secara online di: http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/tafsir-tun-teja-dan-hang-jebat-dalam-bayang-bayang-mitos-globalisasi [diakses di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 9 Januari 2020].

Djamaris, Edwar. (2007). Sastra Indonesia Lama Berisi Sejarah: Ringkasan Isi Cerita serta Deskripsi Latar dan Tokoh. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. Wujud secara online pula di: http://repositori.kemdikbud.go.id/4381/1/Sastra%20Indonesia%20Lama%20Berisi%20Sejarah%202007.pdf [diakses di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 25 September 2019].

Fathoni, Rifai Shodiq. (2016). “Sejarah dan Isi Kitab Taj al-Salatin” dalam Wawasan Sejarah, pada 14 September. Wujud secara online pula di: https://wawasansejarah.com/sejarah-dan-isi-kitab-taj-al-salatin/ [diakses di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 16 September 2019].

Fattah, Rafiuddin Afkari bin Hj Abdul. (2010). “Nilai-nilai Sufistik pada Syair-syair Melayu: Faktor Pemangkin Islamisasi di Empayar Johor, Riau, Lingga”. Kertas Kerja dibentang dalam Seminar Antarabangsa Sejarah dan Warisan Empayar Johor-Riau, di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor, di Johor Bahru, pada 5-7 November. Wujud secara online pula di: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/1878/1/NILAI-NILAI_SUFISTIK_SYAIR_MELAYU_RAFIUDDIN_AFKAR_2010.pdf [diakses di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 2 September 2019].

Gallop, Annabel Teh. (2019). “Silsilah Raja-raja Brunei: The Manuscript of Pengiran Kesuma Muhammad Hasyim” dalam ARCHIPEL, Volume 97. Wujud secara online juga di: https://journals.openedition.org/archipel/1066?lang=en [diakses di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 9 Januari 2020].

Ghofur, Abd. (2015). “Islam dan Politik di Brunei Darussalam: Suatu Tinjauan Sosio-Historis” dalam TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama, Vol.7, No.1 [Januari-Juni], ms.53-69. Wujud secara online pula di: https://media.neliti.com/media/publications/40376-ID-islam-dan-politik-di-brunei-darussalam-suatu-tinjauan-sosio-historis.pdf [diakses di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 9 September 2019].

Hadi, Amirul. (2010). Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Halimi, Ahmad Jelani. (2008). Sejarah dan Tamadun Bangsa Melayu. Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distributors Sdn Bhd.

Harahap, Nursapia. (2014). “Penelitian Kepustakaan” dalam Jurnal Iqra’, Vol.08, No.01 [Mei], ms.68-73. Wujud secara online pula di: https://media.neliti.com/media/publications/196955-ID-penelitian-kepustakaan.pdf [diakses di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 9 September 2019].

Harun, Jelani. (2004). “Bustan al-Salatin, ‘The Garden of Kings’: A Universal History and Adab Work from Seventeenth Century Aceh” in Indonesia and the Malay World,Volume 32(92), pp.21-52.

Harun, Jelani. (2011). “Asal-usul Raja, Negeri, dan Adat-Istiadat Kesultanan Perak: Beberapa Variasi dalam Pengekalan dan Penyimpangan Sumber Tradisi” dalam SARI: International Journal of the Malay World and Civilisation, Volume 29(1), ms.3-35. Wujud secara online pula di: http://journalarticle.ukm.my/3307/1/Asal-usul_Raja_Negeri_dan_adat_istiadat.pdf [diakses di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 14 Jun 2019].

Harun, Ramli & Tjut Rahma M.A. Gani. (1985). Adat Aceh. Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Wujud secara online juga di: https://archive.org/details/ACEH02450/page/n1 [diakses di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 14 Jun 2019].

Hashim, Muhammad Yusoff. (1994-1995). “Daulat dalam Tradisi Budaya dan Politik Kesultanan Melayu Abad ke-15 dan Awal Abad ke-16: Antara Mitos dan Realiti” dalam SEJARAH: Jurnal Jabatan Sejarah Universiti Malaya, Volume 3, ms.215-238.

Hasjmy, A. (1983). Kebudayaan Aceh dalam Sejarah. Jakarta: Penerbit Beuna. Wujud secara online pula di: https://archive.org/details/KebudayaanAcehDalamSejarah/page/n63 [diakses di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 14 Jun 2019].

Heine-Geldern, Robert. (1982). Konsepsi tentang Negara & Kedudukan Raja di Asia Tenggara. Jakarta: Rajawali Pers, Terjemahan.

Hill, A.H. (1960). “Hikayat Raja-raja Pasai” in JMBRAS: Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, Vol.33, Pt.2, pp.1-215.

Howell, Martha & Walter Prevenier. (2001). From Reliable Sources: An Introduction to Historical Methods. Ithaca, New York: Cornell University Press.

Huda, Syamsul. (2011). “Pelaksanaan Undang-Undang Kerajaan Melayu dalam Sastra Sejarah: Aspek Adat dalam Naskah Sejarah Melayu” dalam Jurnal Kependidikan Triadik, Vol.14, No.1 [April], ms.64-75. Wujud secara online pula di: http://repository.unib.ac.id/330/1/Judul%208%20Syamsulhuda.pdf [diakses di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 2 September 2019].

Hussain, Khalid M. (1992). Taj Us-Salatin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Hussainmiya, Bachamiya Abdul. (1995). Sultan Omar Ali Saifuddin III and Britain: The Making of Brunei Darussalam. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Hussainmiya, Bachamiya Abdul. (2006). Brunei Revival of 1906: A Popular History. Bandar Seri Begawan: Brunei Press Sdn Bhd. Wujud secara online pula di: http://fass.ubd.edu.bn/staff/docs/BAH/revival.pdf [diakses di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 16 September 2019].

Iskandar, Teuku. (2001). Hikayat Aceh. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan.

Jalil, Tuanku Abdul. (1991). Adat Meukuta Alam. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.

Jaludin, Abdul Hamid. (2010). Syair Awang Semaun sebagai Epik Bangsa Melayu. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Jehma, R., Sumardi & Sugiyanto. (2017). “The Nationalism Movement of Islam for Independence of Patani Southern Thailand, 1902-1945” dalam Jurnal Historica, Vol.1, Iss.1, ms.65-78.

KM [Koleksi Muzium]. (2010). Syair Awang Semaun. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kurdi, Muliadi. (2013). Sulthan Iskandar Muda: Pelambang Kemakmuran dan Kegemilangan Aceh. Banda Aceh: Naskah Aceh.

Lombard, D. (1986). Kerajaan Aceh: Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Jakarta: Balai Pustaka, terjemahan Winarsih Arifin.

Mahadi, R.S. (2011). Syair Awang Semaun: Satu Kajian Teks. Berakas: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, dan Kementerian Kebudayaan, Belia, dan Sukan.

Mail, Haji Awang Asbol bin Haji. (2008). “Institusi Wazir, Ceteria, dan Menteri pada Abad ke-19: Struktur dan Kuasa Elite dalam Pentadbiran di Kesultanan Melayu Brunei” dalam SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, Volume 1(1), Mei, ms.79-114.

Mail, Haji Awg Asbol bin Haji. (2011). Kesultanan Melayu Brunei Abad ke-19: Politik dan Struktur Pentadbiran. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mail, Haji Awg Asbol bin Haji & Haji Mohsin Abu Bakar. (2018). Politik Kesultanan Brunei, 1804-1906: Mengharung Badai, Rahmat di Pantai. Bandar Seri Begawan: Persatuan Sejarah Brunei.

Mail, Haji Awang Asbol bin Haji, Haji Ramlee bin Haji Tinkong & Nur Syazwani binti Haji Md Suif. (2018). “The Issue of Justice and Injustice in Malacca Sultanate, 1400 – 1511 AD” in SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah, Volume 6(1), March, pp.1-26. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press and UBD Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, ISSN 2302-5808.

Majul, Caesar A. (1989). Dinamika Islam Filipina. Jakarta: Penerbit LP3ES, terjemahan Eddy Zainurry.

Melayong, Muhammad Hadi bin Muhammad. (2019). “Syair Brunei: Beracuankan Melayu Islam Beraja (MIB)” dalam Media Permata, pada 14 Januari. Wujud secara online pula di: https://mediapermata.com.bn/syair-brunei-beracuankan-melayu-islam-beraja-mib/ [diakses di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 9 Januari 2020].

Milner, A.C. (1989). “Islam dan Martabat Raja Melayu” dalam Ahmad Ibrahim, Sharon Siddique & Yasmin Hussain [eds]. Islam di Asia Tenggara: Perspektif Sejarah. Jakarta: Penerbit LP3ES, Terjemahan.

Moertono, Soemarsaid. (1985). Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi tentang Masa Mataram II Abad XVI sampai XIX. Jakarta: Penerbit YOI [Yayasan Obor Indonesia], Terjemahan.

Mohamed, Haji Muhaimin Haji. (2012). “Konsep Raja-raja Melayu di Brunei” dalam Jurnal Darussalam, Volume 12, ms.118-140.

Najtama, Fikria. (2018). “Perkembangan Islam di Brunei” dalam TASAMUH: Jurnal Studi Islam, Vol.10, No.2 [September], ms.407-421.

Nazaruddin, M. (2014). “Dimensi Pembentuk Kesadaran Identitas Keacehan dan Citra Diri Aceh” dalam Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik, Vol.27, No.1, ms.44-54.

Niam, Muh Miftachun. (2011). “Sejarah Brunei Darussalam”. Wujud secara online di: https://kakniam.files.wordpress.com/2011/04/sejarah_brunei_darussalam.pdf [diakses di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 16 September 2019].

Nicholl, Robert. (2002). “European Sources for the History of the Sultanate of Brunei in the Sixteenth Century”, Muzium Brunei: Special Publications, No.9.

Nordin, Shah Rul Anuar bin. (2012). “Pemikiran Politik Islam di Aceh pada Abad ke-17 M: Kajian Perbandingan antara Kitab Taj al-Salatin, Sulalah al-Salatin, dan Bustan al-Salatin”. Tesis Ph.D. Tidak Diterbitkan. Bangi: Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Wujud secara online pula di: https://core.ac.uk/download/pdf/19100518.pdf [diakses di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 25 September 2019].

Nurdin. (2013). “Sekilas Sejarah Aceh Abad ke-16”. Wujud secara online di: https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/sekilas-sejarah-aceh-abad-ke-16-penulis-nurdin-s-sos-staf-pemugaran-bpcb-aceh-2 [diakses di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 9 September 2019].

Raditya, Iswara N. (2017). “Ketika Serambi Mekkah Diperintah para Sultanah” dalam Tirto.Id, pada 10 Juni. Wujud secara online pula di: https://tirto.id/ketika-serambi-mekkah-diperintah-para-sultanah-cqkW [diakses di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 9 September 2019].

Rahman, Zainuddin A. (1986). “Pokok-pokok Pemikiran Islam dan Masalah Kekuasaan Politik” dalam Miriam Budiardjo [ed]. Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.

Rahman, Haji Abdul Karim bin Haji Abdul. (2016). “Sejarah Pengasasan dan Asal Usul Kerajaan Brunei Berdasarkan Sumber Lisan”. Tesis Ph.D. Tidak Diterbitkan. Kuala Lumpur: Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Wujud secara online pula di: http://studentsrepo.um.edu.my/6454/4/abdul_karim.pdf [diakses di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 9 September 2019].

Ricklefs, M.C. (2001). A History of Modern Indonesia since c.1200. Stanford: Stanford University Press.

Rukimin. (2014). “Kisah Dzulqarnain dalam Al-Qur’an Surat Al-Kahfi: 83-101 (Pendekatan Hermeneutik)” dalam PROFETIKA: Jurnal Studi Islam, Vol.15, No.2 [Desember], ms.138-159. Wujud secara online pula di: http://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/viewFile/1995/1406 [diakses di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 2 September 2019].

Ruliyadi. (2011). “Brunei Darussalam Dibawah Kepemimpinan Sultan Bolkiah V, 1485-1524”. Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan. Jakarta: Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora UIN [Universitas Islam Negeri] Syarif Hidayatullah. Wujud secara online pula di: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1734/1/102598-RULIYADI-FAH.pdf [diakses di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 16 September 2019].

Said, Sanib. (1994). “Perang Kastila T.M. 1578: Suatu Penilaian Semula” dalam Haji Muhammad Abdul Latif, Haji Hashim Haji Mohd Noor & Haji Rosli Haji Ampal [eds]. Brunei di Tengah-tengah Nusantara: Kumpulan Kertas Kerja Seminar Sejarah Brunei. Bandar Seri Begawan: Jabatan Pusat Sejarah, ms.23-138.

Salleh, Siti Hawa binti Haji. (2010). Bustan al-Salatin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Saunders, Graham E. (2002). A History of Brunei. London: Routledge.

Shellabear, W.G. (1938). “An Outline of the Malay Annals Romanised Edition Singapore 1909” in JMBRAS: Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, Vol.16, Pt.3, pp.1-226.

Shellabear, W.G. (1984). Sejarah Melayu. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd, Terjemahan.

Sjamsuddin, Helius. (2014). Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Sudirman. (2013). “Pelajaran dari Kisah Meurah Pupok” dalam INDONESIANA: Platform Kebudayaan, pada 23 Desember. Wujud secara online pula di: https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbaceh/pelajaran-dari-kisah-meurah-pupok/ [diakses di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 16 September 2019].

Sudrajat. (2012). “Konsep Dewa Raja dalam Negara Tradisional Asia Tenggara”. Makalah disampaikan pada Workshop Mengajar dan Meneliti Asia Tenggara, Pusat Studi Asia Tenggara UGM [Universitas Gajah Mada], di Yogyakarta, pada 3-5 Juli. Wujud secara online pula di: http://staffnew.uny.ac.id/upload/132319840/lainlain/Sudrajat+UNY.pdf [diakses di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 2 September 2019].

Supriyono. (2011). “Konflik tentang Kepemimpinan Perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam, Tahun 1641-1699”. Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan. Yogyakarta: Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN [Universitas Islam Negeri] Sunan Kalijaga. Wujud secara online pula di: http://digilib.uin-suka.ac.id/12796/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf [diakses di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 25 September 2019].

Susanto, Heri. (2016). “Kolonialisme dan Identitas Kebangsaan Negara-negara Asia Tenggara” dalam Sejarah dan Budaya, Thn.X, No.2 [Desember], ms.144-155.

Suwirta, Andi. (2007). “Raja, Wakil Allah, dan Manusia Sempurna: Wacana Pemikiran Politik Islam di Asia Tenggara” dalam Abdul Razaq Ahmad & Andi Suwirta [eds]. Sejarah dan Pendidikan Sejarah: Perspektif Malaysia dan Indonesia. Bandung: Historia Utama Press.

Sweeney, P.L. Amin. (1968). “Silsilah Raja-raja Berunai” dalam JMBRAS: Journal of the Malaysian Branch Royal Asiatic Society, Vol.XLI, Pt.2, pp.1-82.

Tahir, Pengiran Haji Aji Mohd. (2007). Syair Perang Kastila: Sebuah Ristaan. Berakas: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, dan Kementerian Kebudayaan, Belia, dan Sukan.

Tahar, Muhammad Natsir. (2018). “Alexander di Tanah Melayu” dalam KOMPASIANA: Beyond Blogging, pada 26 November. Wujud secara online pula di: https://www.kompasiana.com/mntahar/5bfb5a64677ffb7efd1c56fc/alexander-di-tanah-melayu [diakses di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 2 September 2019].

Taufik. (2009). “Dzulkarnain dalam Al-Qur’an”. Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan. Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin UIN [Universitas Islam Negeri] Sunan Kalijaga. Wujud secara online juga di: http://digilib.uin-suka.ac.id/3189/1/BAB%20I%2CV.pdf [diakses di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 2 September 2019].

Treacher, W.H. (1889). “British Borneo: Sketches of Brunei, Sarawak, Labuan, and North Borneo” in Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society, Vol.XX[19-20], Pt.1, pp.13-74.

Van Langen, K.F.H. (2002). Susunan Pemerintahan Aceh pada Masa Kesultanan. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, terjemahan Aboe Bakar.

Wellen, K. & T. Mostert. (2020). “Royal Bruneian Letters from the Duth East India Company Archives” dlm Haji Awg Asbol bin Haji Mail, Ampuan Haji Brahim bin Ampuan Haji Tengah & Haji Tassim bin Haji Abu Bakar [eds]. Kesultanan Brunei Darussalam: Koleksi Artikel Khas Disumbangkan kepada Yang Berhormat Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Profesor Kehormat (Dr.) Awg Haji Mohamad Jamil Al-Sufri. Bandar Seri Begawan: Persatuan Sejarah Brunei.

Yunos, Rozan. (2016). “History of Brunei through Spanish Eyes, Part II” in The Daily Brunei Resources, on June 6. Available online also at: http://bruneiresources.blogspot.com/2016/06/history-of-brunei-through-spanish-eyes.html [accessed in Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam, September 16, 2019].

Yusuf, P.M. (1975). “Adat Istiadat Diraja Brunei Darus-Salam” dalam Brunei Museum Journal, Volume 3(3), ms.43-108.

Zainuddin, H.M. (2012). Tarikh Aceh dan Nusantara. Banda Aceh: Penerbit LSKPM, edisi revisi.

Zed, Mestika. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Penerbit YOI [Yayasan Obor Indonesia].
DOI: https://doi.org/10.2121/susurgalur.v8i1.1287

DOI (PDF): https://doi.org/10.2121/susurgalur.v8i1.1287.g1116

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

View My Stats