Pendidikan Tradisional di Negara Brunei Darussalam: Perspektif Sejarah

Haji Awang Asbol bin Haji Mail, Andi Suwirta

Abstract


RINGKASAN: Artikel ini, dengan mengguna-pakai kaedah kualitatif dengan sumber-sumber sejarah lisan dan tulisan, menunjukan bahawa sebelum kemunculan sekolah Melayu, selaku satu sistem pendidikan formal, pendidikan tradisional masyarakat Brunei telah didominasi oleh pendidikan Islam. Pendidikan Islam, yang dikategorikan sebagai pendidikan bukan formal, telah wujud serentak dengan peng-Islam-an masyarakat Brunei. Pada ketika itu, rumah-rumah persendirian telah menjadi pusat pendidikan Islam. Bagaimanapun, apabila semakin ramai masyarakat Brunei memeluk agama Islam, rumah sebagai wadah pendidikan Islam sudah tidak mampu menampung para pelajar. Dari sinilah timbul pemikiran untuk menubuhkan balai sebagai pusat pendidikan Islam yang baru. Pendidikan Islam di balai, yang dilihat telah ada pada abad ke-19, banyak berjasa dalam melahirkan ramai ulama tempatan. Bagaimanapun, peranan balai telah pupus di persada kehidupan masyarakat Brunei pada tahun 1960-an. Hal ini berlaku akibat kemunculan Sekolah Agama penuh, yang bermula pada tahun 1956. Di samping itu, istana Sultan juga memainkan peranan sebagai pusat pendidikan pada awal kedatangan Islam ke Negara Brunei Darussalam. Kesan pendidikan istana ini, maka Sultan-sultan Brunei berikutnya terus mempertahankan akidah Islam dalam pentadbiran mereka. Sementara itu, apabila masjid dibina di Brunei, maka ia juga berperanan sebagai tempat menyalurkan pendidikan Islam. Dengan itu jelaslah bahawa pendidikan tradisional masyarakat Brunei yang didasari pendidikan Islam telah digerakkan melalui tiga tempat, iaitu rumah-rumah persendirian, balai, dan masjid.

KATA KUNCI: Pendidikan Tradisional; Rumah, Balai, dan Masjid; Peranan Istana Sultan; Perkembangan Islam di Brunei Darussalam. 

ABSTRACT: “Traditional Education in Brunei Darussalam: Perspective of History”. This article, by using qualitative methods with oral and written historical sources, shows that before the emergence of Malay schools, as a formal education system, the traditional education of the Brunei people has been dominated by Islamic education. The Islamic education, categorized as non-formal education, has coincided with the process of Islamization of Brunei Muslim community. At that time, private houses became the center of Islamic education. However, as more and more Brunei's people embrace Islam, homes as Islamic educational platforms are unable to accommodate the learners. From here the idea is to set up the hall as a new Islamic educational center. Islamic education at the hall, seen as being in the 19th century, has contributed much to the creation of many local scholars. However, the role of the hall has been extinct in the life of the Brunei community in 1960s. This has been the result of the emergence of a full Religious School, which began in 1956. In addition, the Sultan's palace also took a role as an education center at the beginning of Islam to Brunei Darussalam. The influence of this palace education, the subsequent Sultanates of Brunei continued to defend the Islamic faith in their administration. Meanwhile, when the mosque is built in Brunei, it also serves as a place to distribute Islamic education. It is clear that the traditional education of the Brunei-based Islamic education system has been moved through three places, namely: private houses, hall, and mosque.

KEY WORD: Traditional Education; House, Hall, and Mosque; Roles of Sultan Palace; Islamic Development in Brunei Darussalam.

  

About the Authors: Prof. Madya Dr. Haji Awang Asbol bin Haji Mail ialah Pensyarah Kanan di Jabatan Pengajian Sejarah dan Antarabangsa, Fakulti Sastera dan Sains Sosial UBD (Universiti Brunei Darussalam) di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam. Andi Suwirta, M.Hum. ialah Pensyarah Kanan di Jabatan Pendidikan Sejarah UPI (Universiti Pendidikan Indonesia) di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. E-mail: asbolm@ubd.edu.bn dan suciandi@upi.edu

Suggested Citation: Mail, Haji Awang Asbol bin Haji & Andi Suwirta. (2018). “Pendidikan Tradisional di Negara Brunei Darussalam: Perspektif Sejarah” in ATIKAN: Jurnal Kajian Pendidikan, Volume 8(1), Juni, pp.11-26. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press, ISSN 2088-1290.

Article Timeline: Accepted (April 21, 2018); Revised (May 2, 2018); and Published (June 30, 2018).


Keywords


Pendidikan Tradisional; Rumah, Balai, dan Masjid; Peranan Istana Sultan; Perkembangan Islam di Brunei Darussalam

Full Text:

PDF

References


Abdullah, Rashidah binte. (2013). “Citra Wanita: Satu Penelitian Kedinamikan Kepimpinan Wanita Nusantara”. Unpublished M.A. Thesis. Singapore: NUS [National University of Singapore]. Wujud secara online juga di: https://scholarbank.nus.edu.sg/bitstream/10635/51949/1 [diakses di Bandung, Indonesia: 20hb Mei 2018].

Abdurrahman, Syaikh Ali. (2010). Ekspedisi Alam Akhirat. Jakarta: Embun Litera, Terjemahan.

Ahmad, Awang bin. (1989). “Manuskrip Lama Brunei: Sumbangan dan Penglibatan Tokoh-tokoh Ugama Masa Lalu”. Kertas Kerja dibentang dan dibincang dalam Seminar Antarabangsa Tamadun Islam di Alam Melayu, anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei dan Pertubuhan Persidangan Islam Pusat Penyelidikan Sejarah, Kesenian, dan Kebudayaan Islam, pada 1-5 Jun.

Akhiruddin, K.M. (2015). “Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara” dalam Jurnal Tarbiya, Vol.1, No.1, pp.195-219.

Al-Attas, S.M. Naguib. (1984). Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Bangi: Penerbit UKM [Univesiti Kebangsaan Malaysia].

Al-Sufri, Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Haji Awang Mohd Jamil. (1990). Latar Belakang Sejarah Brunei. Bandar Seri Begawan: Jabatan Pusat Sejarah.

Al-Sufri, Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Haji Awang Mohd Jamil. (1992). Liku-liku Pencapain Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam. Bandar Seri Begawan: Jabatan Pusat Sejarah Brunei, cetakan ke-1.

Al-Sufri, Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Haji Awang Mohd Jamil. (2008). “Tulisan Jawi dan Perkembangannya di Brunei” dalam Journal Darussalam, Bil.8.

Angas, Simat bin, Suhaili bin Haji Hassan & Haji Ismail bin Ibrahim. (1992). Tokoh-tokoh Agama di Brunei Darussalam: Pengenalan Ringkas. Bandar Seri Begawan: Jabatan Muzium-muzium Brunei.

Azra, Azyumardi. (2005). Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. Jakarta: Kencana, cetakan kedua.

Azra, Azyumardi. (2006). Renaisans Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan. Bandung: Remaja Rosdakarya, cetakan ketiga.

Bakar, Haji Moksin bin Abu. (2008). Perguruan Melayu dan Inggeris di Brunei, 1914-1983: Sejarah Sumbangan dan Cabaran. Bandar Seri Begawan: Kajian Felo Jabatan Sejarah UBD [Universiti Brunei Darussalam].

Basri, Ghazali. (2012). Falsafah Pendidikan Islam: Huraian Konsep & Aplikasi. Bandar Seri Begawan: Pusat Penerbitan Kolej Universiti Perguruan Ugama Brunei Darussalam.

Besar, Haji Mail bin. (2008). “Gerakan Kristianisasi di Kalangan Masyarakat Islam: Kajian di Negara Brunei Darussalam”. Disertasi Sarjana Tidak Diterbitkan. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Wujud secara online juga di: http://studentsrepo.um.edu.my/5298/1/GERAKAN_KRISTIANISASI_DI_KALANGAN_MASYARAKAT_ISLAM_KAJIAN_DI_NBD_1(Thesis).pdf [diakses di Bandung, Indonesia: 9hb Oktober 2017].

Brown, D.E. (1970). “Brunei: The Structure and the History of Bornean Malay Sultanate” in Monograph of the Brunei Museum Journal, Vol.2, No.2.

Brunei Annual Report, 1936.

Brunei Annual Report, 1963.

Cady, J.F. (1963). South East Asia: Its Historical Development. USA [United States of America]: McGraw Hill.

Creswell, John W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions. London: SAGE Publications.

DBP [Dewan Bahasa dan Pustaka]. (2003). Kamus Bahasa Melayu Nusantara. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Denzin, N.K. & Y.S. Lincoln. (1994). Hand Book of Qualitative Research. USA [United States of America]: Sage Production, Inc.

Ghofur, Abd. (2015). “Islam dan Politik di Brunei Darussalam: Suatu Tinjauan Sosio-Historis” dalam TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama, Vol.7, No.1 [Januari-Juni]. Wujud secara online juga di: https://media.neliti.com/media/publications/40376-ID [diakses di Bandung, Indonesia: 9hb Oktober 2017].

Gordon, K. & P. Tregonning. (1957). From Earliest Time to 1511. London: University of London Press.

Gulen, Fetullah. (2011). Dakwah Jalan Terbaik dalam Berfikir dan Menyikapi Hidup. Jakarta: PT Gramedia Press.

Hall, D.G.E. (1979). Sejarah Asia Tenggara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Terjemahan.

Hamid, Ismail. (1986). Perkembangan Islam di Asia dan Alam Melayu. Kuala Lumpur: Heinemann Malaysia Sdn Bhd.

Haripa, Inov. (2018). “Pendidikan Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Kiprah Pondok Modern Darussalam Gontor di Asia Tenggara” dalam Alluring Waves. Wujud secara online juga di: http://inovharipa.com/2018/01/09/pendidikan-islam-di-asia-tenggara/ [diakses di Bandung, Indonesia: 20hb Mei 2018].

Hasbullah, Moeflich & M. Taufiq Rahman. (2016). “Islamisasi, Politik, dan Transformasi Pendidikan: Analisis atas Perkembangan Politik Nasional dan Manifestasinya pada Pengembangan Pesantren di Jawa Barat”. Laporan Penyelidikan Tidak Diterbitkan. Bandung: LPPM UIN SGD [Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati] Bandung. Wujud secara online juga di: http://digilib.uinsgd.ac.id/13100/1/PDF%20ISLAMISASI [diakses di Bandung, Indonesia: 9hb Oktober 2017].

Hussin, Sufean. (1993). Pendidikan di Malaysia: Sejarah, Sistem, dan Falsafah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ibrahim, Abdul Latif bin Haji. (1982). “Peranan Rumah-rumah Perkumpulan dalam Masyarakat Melayu Brunei” dalam Ikhtisar Budaya. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka. Gelaran penuh beliau ialah Dato Paduka Dr. Haji Awang Abdul Latif bin Haji Ibrahim.

Ibrahim, Abdul Latif bin Haji. (2003). Brunei Darussalam: Rantisan Sejarah dan Budaya. Bandar Seri Begawan: Penerbit APB UBD [Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam]. Gelaran penuh beliau ialah Dato Paduka Dr. Haji Awang Abdul Latif bin Haji Ibrahim.

Ibrahim, Pehin Haji Awang Yahya bin Haji. (2000). Sejarah dan Peranan Institusi-institusi Melayu Islam Beraja. Bandar Seri Begawan: Pusat Da'wah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei.

JMB [Jabatan Muzium Brunei]. (1979). Risalah Pameran Sejarah Perkembangan Islam di Brunei. Bandar Seri Begawan: Jabatan Muzium-muzium Brunei.

Juned, Pehin Tuan Imam Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin. (1992). Islam di Brunei: Zaman Pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Jilid I. Bandar Seri Begawan: Pusat Sejarah Brunei.

Kadir, Nor Adina Binti Abdul. (2010). “Madrasah Idrisiah Bukit Chandan, Kuala Kangsar, Perak: Sejarah dan Sumbangannya terhadap Pendidikan Islam dari Tahun 1985-1999”. Disertasi Sarjana Tidak Diterbitkan. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Wujud secara online juga di: https://core.ac.uk/download/pdf/45428859.pdf [diakses di Bandung, Indonesia: 9hb Oktober 2017].

Kahar, Abdul Saman bin. (t.th.). “Pelajaran Agama di Sekolah-sekolah” dalam Siri Pembangunan, Bil.2. Gelaran penuh beliau ialah Dato Paduka Ustaz Haji Abdul Saman bin Kahar.

Kaseh, Noor Hira Binti Haji Noor. (2014). “Perundangan Islam di Negara Brunei Darussalam: Sejarah dan Perkembangannya” dalam Andi Ali Amiruddin et al. [eds]. Proceedings International Conference on Islam and Muslim Societies: Towards a Better Future. Makassar: UIN Alauddin in Cooperation with JICSA. Wujud secara online juga di: http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3717/1/Prosiding%20JICSA.pdf [diakses di Bandung, Indonesia: 20hb Mei 2018].

Khatibah. (2011). “Penelitian Kepustakaan” dalam Jurnal Iqra’, Vol.05, No.01 [Mei]. Wujud secara online juga di: http://repository.uinsu.ac.id/640/1/(5)PENELITIAN%20KEPUSTAKAAN.pdf [diakses di Bandung, Indonesia: 10hb November 2017].

KHEU [Kementerian Hal Ehwal Ugama] Brunei. (1996). Pendidikan Agama di Negara Brunei Darussalam. Bandar Seri Begawan: Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei.

Latif, Faizuri bin Abd. (2006). “Sumbangan Tuan Guru Haji Omar Ahmad dalam Bidang Keilmuwan di Terengganu” dalam Jurnal Usuluddin, Bilangan 23-24, ms.217-238.

Leake, David. (1990). Brunei: The Modern Southeast Asian of Islamic Sultanate. Kuala Lumpur: Forum.

Mail, Haji Awang Asbol bin Haji. (2006). Sejarah Perkembangan Pendidikan di Brunei, 1950-1985. Bandar Seri Begawan: Pusat Sejarah Brunei dan Kementerian Kebudayaan, Belia, dan Sukan.

Mail, Haji Awg Asbol bin Haji. (2007). “Pendidikan Agama Islam Brunei Darussalam Pra-Merdeka: Pengalaman, Transformasi, dan Cabaran” dalam Beriga, Bil.96 [Julai – September], ms.3-24. Wujud secara online juga di: https://www.researchgate.net/publication/313313610 [diakses di Bandung, Indonesia: 2hb Mac 2018].

Majul, Cesar Adib. (1990). “Berbagai Masalah dalam Pelaksanaan Syari’at” dalam Ahmad Ibrahim, Sharon Siddique & Yasmin Hussain [eds]. Islam di Asia Tenggara. Jakarta: Penerbit LP3ES.

Maxwell, Sir W.G. & W.S. Gibson. (1924). Treaties and Engagements Affecting the Malay States and Borneo. London: Je Truscott.

Metali, Hajah Joriah binti Haji. (1988). “Dato Haji Ahmad” dalam Pusaka, Bilangan l.

Mochtar, Affandi. (2010). Kitab Kuning dan Tradisi Akademik Pondok Pesantren. Bekasi: Pustaka Isfahan.

Mohamad, Abdul Kadir bin. (2018). “Kebitaraan Falsafah Melayu Islam Beraja dalam Mencorak Kemajuan Pendidikan Islam di Negara Brunei Darussalam: Peranan Kerjasama Sultan & Ulama”. Wujud secara online juga di: http://ukmsyariah.org/terbitan/wp-content/uploads/2018/04/01-abdul-kadir.pdf [diakses di Bandung, Indonesia: 20hb Mei 2018].

Mupiza, Bintar. (2017). “Persamaan Corak Pendidikan Islam di Indonesia, Malaysia, Thailand Selatan, Brunei Darussalam, dan Kamboja” dalam SAINFORM: Berbagi Segala Informasi. Wujud dalam online juga di: http://sainform.blogspot.com/2017/01/persamaan-corak-pendidikan-islam-di.html [diakses di Bandung, Indonesia: 20hb Mei 2018].

Othman, Mahmud Saedon. (1996). Perlaksanaan dan Pentadbiran Undang-Undang Islam di Negara Brunei Darussalam: Satu Tinjauan. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.

Othman, Mahmud Saedon bin Awang. (2003). Jejak-jejak: Kumpulan Kertas Kerja. Bandar Seri Begawan: Penerbit APB UBD [Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam].

Rahman, Pengiran Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul. (1992). Islam di Brunei Darussalam. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.

Rahman, Pengiran Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul. (2001). “Perkembangan Ilmu Islam di Brunei: Peralihan dari Sistem Balai ke Sistem Persekolahan Moden, 1931-1956”. Makalah dibentang dan dibincang dalam Seminar Bahan Rujukan Islam Nusantara, anjuran Jabatan Mufti di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam, pada 20-23 Ogos.

Rahman, Haji Abdul Karim bin Haji Abdul. (2016). “Sejarah Pengasasan dan Asal-Usul Kerajaan Brunei Berdasarkan Sumber Lisan”. Tesis Doktor Falsafah Tidak Diterbitkan. Kuala Lumpur: Fakulti Sastera Dan Sains Sosial, Universiti Malaya. Wujud secara online juga di: http://studentsrepo.um.edu.my/6454/1/HAJI_ABDUL_KARIM_BIN_HAJI_ABDUL_RAHMAN.pdf [diakses di Bandung, Indonesia: 9hb Oktober 2017].

Rahmawati. (2014). “Islam di Asia Tenggara” dalam Jurnal Rihlah, Vol.II, No.1.

Ricklefs, M.C. (1991). Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Terjemahan.

Robin, Juwita Kumala Anak & Arnold Puyok. (2016). “Penglibatan Politik Komuniti Peribumi Islam di Labuan Semasa Zaman Penjajahan British, 1946-1963” dalam JBK: Journal of Borneo-Kalimantan, Volume 3, Issue 2 [Desecmber]. Wujud secara online juga di: http://www.borneo.unimas.my/images/jbk2016/jbk2.2/manuscript-no.3.pdf [diakses di Bandung, Indonesia: 20hb Mei 2018].

Sabiq, Sayyid. (2006). Aqidah Islamiyah. Jakarta: Robbani Press, Terjemahan.

Saifullah, S.A. (2008). “Umat Islam di Filipina Selatan: Sejarah, Perjuangan, dan Rekonsiliasi” dalam ISLAMICA, Vol.3, No.1 [September], hlm.54-75.

Serudin, Mohd Zain bin Haji. (1981). “Pandangan Islam mengenai Pendidikan”. Kertas Kerja dibentang dan dibincang dalam Seminar Pendidikan, anjuran Persatuan Guru-guru Melayu Brunei, pada 30 Oktober – 1 November 1981, ms.22. Gelaran penuh beliau ialah Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama Dr. Ustaz Haji Mohd. Zain bin Haji Serudin, Menteri Hal Ehwal Agama Brunei.

Shaghir, Haji Wan Mohd. (2007). “Syarif Ali: Penyebar Islam dan Sultan Brunei” dalam Utusan Online. Kuala Lumpur: 12 Mac. Wujud secara online juga di: http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2007&dt=0312&pub=Utusan_Malaysia [diakses di Bandung, Indonesia: 9hb Oktober 2017].

Siddiqi, Sharon. (2005). “Brunei Darussalam: Sebuah Bangsa Religius yang Potensial” dalam Muflich Hasbullah [ed]. Asia Tenggara: Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam. Bandung: Fokusmedia, cetakan kedua.

Sjamsuddin, Helius. (2007). Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

SoB [State of Brunei]. (1914). Annual Report 1914. Bandar Brunei: State of Brunei.

SoB [State of Brunei]. (1929). Annual Report 1929. Bandar Brunei: State of Brunei.

Suwirta, Andi. (2003). Tasawuf dan Proses Islamisasi di Indonesia. Bandung: Historia Utama Press.

Tarling, N. (1966). South East Asia: Past and Present. Melbourne: F.W. Cheshire.

Temubual dengan Haji Kassim bin Serudin, berumur 82 tahun. Temubual diadakan di rumah beliau di Kampong Setia “B”, salah sebuah Kampong Ayer di Brunei Darusalam, pada 25 Mei 1988.

Temubual Mohd Jamil bin Haji Abas dengan Yang Dimuliakan Begawan Pehin Siraja Khatib Dato Seri Setia Awang Haji Mohd Yusof. Temubual diadakan di Masjid Omar Ali Saituddien, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam, pada 5 Februari 1991.

Temubual dengan Yang Berhormat Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Yahya bin Haji Ibrahim, berusia 73 tahun. Temubual diadakan di Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam, pada 14 September 1993.

Temubual dengan Yang Dimuliakan Pehin Datu Imam Dato Paduka Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid bin Bakal. Temubual diadakan di Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam, pada 8 September 1993.

Temubual dengan Yang Mulia Dato Seri Setia Ustaz Haji Mohd Amin bin Pehin Dato Pekerma Dewa Dato Paduka Haji Abdul Rahim, berusia, 70 tahun. Temubual diadakan di Pusat Dakwah Islamiah Brunei di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam, pada 6-7 Oktober 1993.

Temubual dengan Yang Mulia Dayang Hajah Ismah binti Pehin Khatib Dato Paduka Haji Mohd Said, berusia 58 tahun. Temubual diadakan di No.83 Simpang 625, Kampong Madewa, BF 1120, Km 7, Jalan Tutong, Negara Brunei Darussalam, pada 24 Mei 1993.

Temubual dengan Yang Berhormat Pehin Siraja Khatib Dato Seri Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Yahya bin Haji Ibrahim. Temubual dilakukan di rumah beliau, No.164-D, Kampong Setia “B”, Negara Brunei Darussalam, pada 10 Januari 2005.

Temubual dengan Yang Mulia Haji Bungsu bin Jafar, berusia 78 tahun. Temubual dilakukan di rumah beliau No.164-D, Kampong Setia “B”, Negara Brunei Darussalam, pada 10 Januari 2005.

Temubual dengan Yang Amat Mulia Pengiran Setia Negara Haji Mohd Yusof bin Pengiran Haji Abdul Rahim, berusia 89 tahun. Temubual diadakan di rumah beliau di Kampong Sengkarai, Tutong, Negara Brunei Darussalam, pada 12 Julai 2012.

Tregonning, K.G.P. (1957). From Earliest Time to 1511. London: University of London Press.

Umar, Mohd Jamil Haji. (1990). Tarsilah Brunei: Sejarah Awal dan Perkembangan Islam. Bandar Seri Begawan: Jabatan Pusat Sejarah Brunei.

Wahid, Abdurrahman. (2006). Islamku, Islam Anda, dan Islam Kita: Agama, Masyarakat, dan Negara Demokrasi. Jakarta: The Wahid Institute.

Yahya, Masuriyati & Che Zarrina Sa‘ari. (2015). “Sistem Pendidikan Negara Abad ke-21 Brunei Darussalam dalam Melestari Ketamadunan Islam Negara Zikir: Cabaran dan Harapan” dalam Afkar, Volume 16 [Januari-Jun], ms.61-92.

Yulizal, Yunus. (2009). Peranan Raja-raja Brunei dalam Pengembangan Islam dan Dukungan Ulama serta Raja-raja Kerajaan Islam di Minangkabau, Sulawesi, dan Aceh di Indonesia. Bandar Seri Begawan: Penerbit KUPU.

Yunus, Yulizal. (2012). “Pendidikan Islam di Brunei Darussalam”. Wujud secara online di: https://ramayulis.wordpress.com/2012/11/30/pendidikan-islam-di-brunei-darussalam/ [diakses di Bandung, Indonesia: 9hb Oktober 2017].

Yusuf, M. Jamil. (2017). “Metode Iqra’: Kajian Inovasi Pembelajaran Al-Qur’an” dalam Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling, Vol.3, No.2 [Juli].

Zain, Noorzahidah Mohd et al. (2014). “Masjid Besi, Putrajaya: Rekabentuk dan Hubungannya dengan Senibina Islam” dalam Zulhilmi Paidi et al. [eds]. Conference Proceedings on Asian History, Historiography, and Heritage. Sintok, Kedah: UUM [Universiti Utara Malaysia] Press. Wujud secara online juga di: https://umexpert.um.edu.my/file/publication/00009468_115509.pdf [diakses di Bandung, Indonesia: 2hb Mac 2018].

Zakkiyunnuha, M. (2014). Pintu-pintu Akhirat. Yogyakarta: Nusa Media.

Zarkasyi, Amal Fathullah. (1998). Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah. Jakarta: Gema Insani Press.

Zed, Mestika. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
DOI: https://doi.org/10.2121/atikan-journal.v8i1.1028

DOI (PDF): https://doi.org/10.2121/atikan-journal.v8i1.1028.g924

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
ATIKAN: Jurnal Kajian Pendidikan. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

View My Stats