Pelaksanaan Negara Zikir dalam Sistem Media di Brunei Darussalam

Haji Tassim bin Haji Abu Bakar, Siti Salwana Syarfa’ binti Haji Dahlan

Abstract


RESUME: Konsep Negara Zikir merupakan dasar yang diimplementasikan di Negara Brunei Darussalam. Negara Zikir merupakan satu konsep atau dasar baru, seperti yang diperkenalkan sejak Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menitahkan pada tahun 2007. Ciri-ciri Negara Zikir ini bersamaan dengan ciri-ciri Islam yang telah dipraktikkan di Negara Brunei Darussalam, terutamanya diambil dari ciri Islam yang terkandung dalam falsafah negara, iaitu MIB (Melayu Islam Beraja). Pendekatan analisis dokumen kualitatif terhadap akta dan garis panduan, yang berkaitan dengan media di Negara Brunei Darussalam, dianalisis bersama dengan ciri-ciri Negara Zikir bagi melihat pelaksanaan Negara Zikir dalam dokumen-dokumen yang dianalisis. Dapatan menunjukkan bahawa Brunei Darussalam adalah negara yang sangat menitikberatkan dan mendaulatkan agama Islam, jadi apa yang diamalkan atau dipraktikkan oleh media di Brunei Darussalam ini sangat terarah kepada ke-Islam-an, di samping membantu masyarakat untuk menghormati sistem monarki negara dan menanamkan sifat patriotisme.

KATA KUNCI: Dasar Negara Zikir; Pelaksanaannya; Media di Brunei Darussalam. 

ABSTRACT: “Implementation of the Nation-State of Zikir in the Media System in Brunei Darussalam”. The concept of Nation-State of Zikir is a policy implemented in Brunei Darussalam. The Nation-State of Zikir is a new concept or policy, as introduced since His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam decreed in 2007. The characteristics of the Nation-State of Zikir are equivalent to the characteristics of Islam that has been practiced in Brunei Darussalam, mainly taken from the characteristics of Islam contained in the national philosophy, which is MIB (Malay Islamic Monarchy). A qualitative document analysis approach to acts and guidelines, related to the media in Brunei Darussalam, was analyzed together with the characteristics of the Nation-State of Zikir to see the implementation of the State of Zikir in the documents analyzed. The results show that Brunei Darussalam is a nation-state that places great importance and sovereignty on the Islamic religion, so that what is practiced by the media in Brunei Darussalam is very oriented towards Islam, in addition to helping the community to respect the state's monarchical system and instill the character patriotism.

KEY WORD: Zikir National Policy; Implementation; Media in Brunei Darussalam.

   

Mengenai Penulis: Dr. Haji Tassim bin Haji Abu Bakar ialah Pengarah dan Penolong Kanan Profesor APB UBD (Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam) di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam. Siti Salwana Syarfa’ binti Haji Dahlan ialah Pelajar Ph.D. secara Penyelidikan di APB UBD, Negara Brunei Darussalam. Alamat emel: tassim.bakar@ubd.edu.bn

Cara Mengutip: Bakar, Haji Tassim bin Haji Abu & Siti Salwana Syarfa’ binti Haji Dahlan. (2022). “Pelaksanaan Negara Zikir dalam Sistem Media di Brunei Darussalam” dalam SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, Volume 15(2), November, hlm.25-48. Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Minda Masagi Suci dan ASPENSI (Asosiasi Sejarawan dan Pendidik Sejarah Internasional), ISSN 1979-0112 (print) dan ISSN 2622-6855 (online).

Riwayat Artikel: Diterima (19 September 2022); Direvisi (20 Oktober 2022); Diterbitkan (30 November 2022).  


Keywords


Dasar Negara Zikir; Pelaksanaannya; Media di Brunei Darussalam

Full Text:

PDF

References


Alu-Syaikh, Abdullah Muhammad [ed]. (2008). Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i.

“An-Nisa’:59” dalam talian https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa'/ayat-59 [dilayari di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 3hb Julai 2022].

Bakar, Haji Tassim bin Haji Abu. (2015). Projeksi Melayu Islam Beraja dalam Media Massa. Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: Pusat Sejarah Brunei.

Creswell, John W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. London and New York: Sage.

Hakim, M. Saifudin. (2021). “Keutamaan Berhias dengan Akhlak Mulia” dalam Muslim.Or.Id, pada 7 Desember. Tersedia secara online juga di: https://muslim.or.id/40677-keutamaan-berhias-dengan-akhlak-mulia.html [dilayari di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 3hb Julai 2022].

Hawari, Nadirsah et al. (2019). “Merawat Nusantara: Kontemplasi Atas Kisah Kaum Saba’ dalam Kitab Suci Umat Islam” dalam AL-ADYAN: Jurnal Studi Lintas Agama, Vol.14, No.2 [Juli-Desember], hlm.283-308.

JMK [Jabatan Mufti Kerajaan] Brunei Darussalam. (2001). Islam dan Muzik: Fatwa Mufti Kerajaan Brunei. Bandar Seri Begawan: Ezy Printing Services.

JP [Jabatan Penerangan] Brunei Darussalam. (2009). Kumpulan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Bandar Seri Begawan: Jabatan Penerangan.

JPK [Jabatan Percetakan Kerajaan]. (1985). Buku Cenderamata Kenangan Sempena Pembukaan Rasmi Bangunan Pusat Da’wah Islamiah Brunei Darussalam. Bandar Seri Begawan: Jabatan Percetakan Kerajaan.

JPM [Jabatan Perdana Menteri]. (2009). Warga Perkhidmatan Awam Penggerak Negara Zikir. Bandar Seri Begawan: Jabatan Percetakan Kerajaan.

Juned, Aziz. (2007). “Masyarakat Beraqidah”. Kertas Kerja dalam Seminar Motivasi Masyarakat Beraqidah, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, Brunei Darussalam, pada 25-26 Julai.

Juned, Aziz. (2008). “Negara Zikir”. Kertas Kerja dalam Seminar Majlis Ilmu, anjuran Jabatan Perdana Menteri, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam.

Kanafi, Imam, Muhlisin & Susminingsih. (2015). “Konsep dan Implementasi Ajaran ASWAJA di Brunei Darussalam”. Laporan Hasil Penelitian Tidak Diterbitkan. Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia: P3M [Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat] STAIN [Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri]. Wujud secara online pula di: http://repository.iainpekalongan.ac.id/366/1/KONSEP [dilayari di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 3hb Julai 2022].

Macnamara, Jim. (2005). “Media Content Analysis: Its Uses, Benefits, and Best Practice Methodology” in Asia Pacific Public Relations Journal, Volume 6(1), pp.1-34.

McQuail, D. (2010). McQuail's Mass Communication Theory. London: Sage.

Mubarok & Made Dwi Andjani. (2014). Komunikasi Antarpribadi dalam Masyarakat Majemuk. Jakarta Timur, Indonesia: Penerbit Dapur Buku. Wujud secara online pula di: http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/211108002/6934Komunikasi_(1)_(1).pdf [dilayari di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 3hb Julai 2022].

“Mukadimah Seminar Zikir Menjana Negara Sejahtera”. Kertas Kerja dalam Seminar Zikir Menjana Negara Sejahtera, anjuran Pusat Da’wah Islamiah Brunei, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam, pada 3-4 Mac 2008.

Nashrillah, M.G. (2016). “Perbandingan Teori Komunikasi Islam dan Barat” dalam Jurnal Warta, Edisi 48 [April], ms.1-16. Wujud secara online pula di: https://media.neliti.com/media/publications/290610-perbandingan-teori-komunikasi-islam-dan-53fd7439.pdf [dilayari di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 3hb Julai 2022].

NBD [Negara Brunei Darussalam]. (1962). Akta Penapisan Filem dan Hiburan Awam (Pindaan 2002): (Penggal 69). Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam.

NBD [Negara Brunei Darussalam]. (1982). Akta Terbitan-terbitan Yang Tidak Diingini (Pindaan 2010): (Penggal 25). Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam.

NBD [Negara Brunei Darussalam]. (1997a). Akta Hiburan Awam (Pindaan 2000): (Penggal 181). Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam.

NBD [Negara Brunei Darussalam]. (1997b). Akta Penyiaran (Pindaan 2000): Penggal 180. Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam.

PDI [Pusat Da’wah Islamiah] Brunei. (2008). Zikir Menjana Negara Sejahtera. Bandar Seri Begawan: Pusat Da’wah Islamiah Brunei.

PDI [Pusat Da’wah Islamiah] Brunei. (2009). Kedewasaan Bernegara dengan Zikir. Bandar Seri Begawan: Pusat Da’wah Islamiah.

“Titah KDYMM [Kebawah Duli Yang Maha Mulia] Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan NBD [Negara Brunei Darussalam] pada Hari Raya Aidil Adha Tahun 1428 H/2007 M”, sepertimana dipetik dari buku Negara Zikir: Azam, Keperluan, dan Pelaksanaan. Bandar Seri Begawan: Jabatan Penerangan, ms.149-150.

“Titah KDYMM [Kebawah Duli Yang Maha Mulia] Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan NBD [Negara Brunei Darussalam] dalam Majlis Ilmu, 23 Rejab 1429 H/26 Julai 2008 M”, sepertimana dipetik dari buku Kumpulan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Bandar Seri Begawan: Jabatan Penerangan, ms.76-78.

Wok, Saodah, Narimah Ismail & Mohd Yusof Hussain. (2005). Teori-teori Komunikasi. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing.

Zed, Mestika. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Penerbit YOI [Yayasan Obor Indonesia].
DOI: https://doi.org/10.2121/sosiohumanika.v15i2.1492

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Lisensi Creative Commons

SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan is published by Minda Masagi Press. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Sharealike 4.0.

Stats Counter