Peristiwa Konfrontasi Indonesia-Malaysia (1963-1966) Mengikut Analisis Kandungan Buku Teks Sejarah untuk Sekolah Menengah pada Dua Negara-Bangsa

Emmanina binti Subpei@Shafie, Andi Suwirta, Abdul Razaq Ahmad

Abstract


RESUME: Buku teks Sejarah di sekolah-sekolah merupakan historiografi rasmi yang disediakan oleh pihak pemerintah. Objektif dalam penulisan untuk menganalisis peristiwa Konfrontasi Indonesia-Malaysia (1963-1966) berdasarkan narasi yang terdapat didalam buku teks “Sejarah Indonesia, Kelas XII, Kurikulum 2013” dan buku teks “Sejarah Tingkatan 5, Kurikulum Standard Sekolah Menengah 2017” di Malaysia. Juga turut dianalisis kaedah pengajaran yang digunakan guru dalam penyampaian isi kandungan berkaitan peristiwa konfrontasi kepada para pelajar. Dapatan menunjukkan bahawa guru dan pelajar perlu lebih memahami peristiwa sejarah dari sudut Indonesia-sentrik dan Malaysia-sentrik agar terbuka wawasan sejarah yang lebih luas, meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi, Kemahiran Pemikiran Sejarah, dan tahap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sejarah.

KATA KUNCI: Buku Teks Sejarah; Konfrontasi Indonesia-Malaysia (1963-1966); Kaedah Pengajaran. 

ABSTRACT: “The Events of Indonesia-Malaysia Confrontation (1963-1966) According to Content Analysis of History Textbooks for Secondary Schools in Two Nation-States”. History textbooks in the schools are official historiography prepared by the government. The objective in this writing is to analyze the events of the Indonesia-Malaysia Confrontation (1963-1966) based on the narrative found in the textbook “History of Indonesia, Class XII, Curriculum 2013” and the textbook “History Form 5, Secondary School Standard Curriculum 2017” in Malaysia. Also be analyzed the teaching methods used by teachers in delivering content related to confrontation events to students. Findings show that teachers and students need to better understand historical events from an Indonesia-centric and Malaysia-centric point of view in order to open up a broader historical perspective, improve the Higher Level Thinking Skills, Historical Thinking Skills, and the level of student achievement in History subjects.

KEY WORD: History Textbook; Indonesia-Malaysia Confrontation (1963-1966); Teaching Methods.

    

Mengenai Penulis: Emmanina binti Subpei@Shafie ialah Pelajar Sarjana Pendidikan Sejarah, Fakulti Pendidikan UKM (Universiti Kebangsaan Malaysia) di Bangi. Andi Suwirta, M.Hum. ialah Pelajar Ph.D. by Research Pendidikan Sejarah SPs UPI (Sekolah Pascasiswazah, Universiti Pendidikan Indonesia) di Bandung. Prof. Dato Dr. Abdul Razaq Ahmad ialah Pensyarah Fakulti Pendidikan UKM di Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Alamat emel penulis: emmaninashafie2706@gmail.com 

Cara Mengutip: Subpei@Shafie, Emmanina binti, Andi Suwirta & Abdul Razaq Ahmad. (2022). “Peristiwa Konfrontasi Indonesia-Malaysia (1963-1966) Mengikut Analisis Kandungan Buku Teks Sejarah untuk Sekolah Menengah pada Dua Negara-Bangsa” dalam SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, Volume 15(2), November, hlm.1-24. Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Minda Masagi Suci dan ASPENSI (Asosiasi Sejarawan dan Pendidik Sejarah Internasional), ISSN 1979-0112 (print) dan ISSN 2622-6855 (online).

Riwayat Artikel: Diterima (17 September 2022); Direvisi (20 Oktober 2022); Diterbitkan (30 November 2022).  


Keywords


Buku Teks Sejarah; Konfrontasi Indonesia-Malaysia (1963-1966); Kaedah Pengajaran

Full Text:

PDF

References


Abdurakhman et al. (2015). Sejarah Indonesia: Untuk SMA/MA/SMK/MAK [Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan], Kelas XII, Kurikulum 2013. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Adam, Ramlah et al. (2006). Sejarah Tingkatan 5: Buku Teks Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ahmad, Abdul Razaq & Andi Suwirta. (2007). Sejarah dan Pendidikan Sejarah: Perspektif Malaysia dan Indonesia. Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Historia Utama Press.

Ahmad, A., P. Ling & N.A. Abdullah. (2015). “Pengetahuan Nilai Patriotisme Pelajar Berdasarkan Pembelajaran Subjek Sejarah” dalam Malaysian Journal of Youth Studies, Institute for Youth Research Malaysia.

Ahmad, M.A. (2020). “Buku Teks Sejarah sebagai Historiografi Rasmi: Analisis Perbandingan Malaysia-Singapura” dalam Proceedings Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan ke-5 (PASAK5 2020), tarikh 24-25 November, ms.1298-1306.

Alhamuddin. (2014). “Sejarah Kurikulum di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pengembangan Kurikulum)” dalam Nur El-Islam, Vol.1, No.2 [Oktober], ms.49-58. Wujud secara online pula di: https://media.neliti.com/media/publications/226468-sejarah-kurikulum-di-indonesia-studi-ana-bac69203.pdf [dilayari di Limbang, Sarawak, Malaysia: 17hb Julai 2022].

Arraman, Beril Choliq & Nahdatul Hazmi. (2018). “Analisis Buku Teks Sejarah Kelas X Kurikulum 2013” dalam KAGANGA: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, Vol.1, No.2 [Desember], ms.122-140.

Awang, Mahzan, Abdul Razaq Ahmad & Nur Syazwani. (2016). “Penggunaan Multimedia dalam Pendidikan Sejarah pada Abad ke-21 dan Hubungannya dengan Minat Belajar Sejarah” dalam Jurnal Pemikir Pendidikan, dianjur dan diterbit oleh UMS (Universiti Malaysia Sabah), ms.44-45

Bala, B. (2016). “Sabah dan Sarawak dalam Buku Teks Sejarah: Liputan dan Ketepatan” dalam Working Paper, October Edition. DOI: 10.13140/RG.2.2.11336.11523

Basri, Mokmin. (2012). “Kaedah Penyelidikan”. Wujud secara online di: https://www.researchgate.net/publication/283479198_Bab_4_Kaedah_Kajian [dilayari di Limbang, Sarawak, Malaysia: 17hb Julai 2022].

Bryman, A. & E. Bell. (2003). Business Research Methods. London and New Yotk: Oxford University Press.

Creswell, J.W. (2005). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. New Jersey: Pearson Educational, 2nd edition.

Creswell, J.W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 3rd edition.

Dahana, Abdullah. (2002). China dan Malaysia dalam Arena Perang Dingin, 1949-1974. Bangi: Penerbit UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia].

Daud, Norakma binti Mohd, Abdul Razak Ahmad & Noria Munirah Yakub. (2015). “Pembelajaran Berteraskan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) di dalam Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah” dalam Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, Volume 1 [November], ms.352-360. Wujud secara online pula di: https://isre.prosiding.unri.ac.id/index.php/ISRE/article/view/3054/2981 [dilayari di Limbang, Sarawak, Malaysia: 17hb Julai 2022].

Ghazali, Syahidah & Jamaludin Badusah. (2015). “Peta Pemikiran (I-Think) Pemangkin Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu” dalam Journal of International Conference on Global Education III, organized by Universitas Ekasakti, Padang, West Sumatera, Indonesia, on 25-26 Mei, ms.851-865.

Gordon, Bernard K. (1964). “The Potential for Indonesian Expansionism” in Pasific Affairs, Volume 36(4), pp.379-393.

Harun, Jamalludin & Zaidatun Tasir. (2003). Multimedia dalam Pendidikan. Bentong: PTS Publications.

Hasan, Said Hamid. (2012). “Pendidikan Sejarah untuk Memperkuat Pendidikan Karakter” dalam PARAMITA: Historical Studies Journal, Vol.22, No.1, ms.81-95. Wujud secara online pula di: https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/paramita/article/view/1875/2014 [dilayari di Limbang, Sarawak, Malaysia: 17hb Julai 2022].

Hindley, Donald. (1964). “Indonesia’s Confrontation with Malaysia: In Search of Motives” in Asian Survey, Volume 4.6 [June], pp.903-913.

Hoon, Khaw Guat. (1972). “Malaysian Policies in Southeast Asia, 1957-1970: The Search for Security”. Unpublished Doctoral Dissertation. Geneva: University of Geneva.Hoon, Khaw Guat.

Irshanto, A.B., L. Yulifar & H. Sjamsuddin. (2020). “Materi Konfrontasi Indonesia-Malaysia, 1963-1966: Perspektif Buku Teks Sejarah Indonesia dan Malaysia” dalam JASMERAH: Journal of Education and Historical Studies, Volume 2(1), ms.29-37.

Kansil, C.S.T. & Julianto. (1993). Sejarah Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa). Jakarta: Penerbit Erlangga, cetakan ke-14.

Kaspin, K.G., M. Noor & M. Awang. (2018). “Perspektif Pelajar terhadap Kurikulum Sejarah Peringkat Menengah di Malaysia” dalam Jurnal Pemikir Pendidikan, Volume 9, dianjur dan diterbit oleh UMS (Universiti Malaysia Sabah) di Kota Kinabalu.

Kiamsin, Lezah & Rosy Talin. (2018). “Kaedah Pengajaran Sejarah yang Diminati Pelajar dan Justifikasinya” dalam MJ–SSH: Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol.3, Iss.2 [April], ms.137-145.

Krippendorff, Klaus. (1991). Analisis Isi, Pengantar Teori, dan Metodologi. Jakarta: Rajawali Press, Terjemahan.

KPM [Kementerian Pendidikan Malaysia]. (2016). Buku Penerangan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM). Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

KPM [Kementerian Pendidikan Malaysia]. (2019). Buku Panduan Pengurusan Mata Pelajaran Sejarah. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Mohamed, Anuar. (1997). Modul Kursus Perguruan Lepas Ijazah: Sejarah. Seremban: Maktab Perguruan Raja Melewar.

Munirah, Noria & Anuar Ahmad. (2015). “Kemahiran Pemikiran Sejarah (KPS) dalam Kalangan Bakal Guru di Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA)”. Wujud secara online di: https://www.academia.edu/16516299/KEMAHIRAN_PEMIKIRAN_SEJARAH_KPS_DALAM_KALANGAN_BAKAL_GURU_DI_INSTITUT_PENGAJIAN_TINGGI_AWAM_IPTA [dilayari di Limbang, Sarawak, Malaysia: 30 Jun 2022].

Ott, Marvin C. (1971). “The Sources and Content of Malaysian Foreign Policy Toward Indonesia and the Philippines”. Unpublished Ph.D. Dissertation. U.S.A.: Johns Hoplins University.

Putra, Armansyah. (2017). “Mengkaji & Membandingkan Kurikulum 7 Negara (Malaysia, Singapura, Cina, Korea, Jepang, Amerika, dan Finlandia)” dalam File Perbandingan Kurikulum. Sumbawa Besar, NTB [Nusa Tenggara Timur], Indonesia: Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Samawa, ms.1-21.

Samsudin, M. et al. (2020). Sejarah Tingkatan 5: KSSM [Kurikulum Standard Sekolah Menengah]. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Suwirta, Andi. (2010). “Dua Negara-Bangsa Melihat Masa Lalunya: Konfrontasi Indonesia-Malaysia sebagaimana Dikisahkan dalam Buku-Buku Teks Sejarahnya di Sekolah” dalam SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, Volume 3(2), ms.243-258.

Tamdjis, Faiz & Anuar Ahmad. (2017). “Penggunaan Peta Pemikiran I-Think terhadap Pencapaian dan Minat Pelajar dalam Pendidikan Sejarah”. Kertas Kerja dibentang dan dibincang dalam International Conference on Global Education V: Global Education, Common Wealth, and Cultural Diversity, dianjur oleh Universitas Ekasakti di Padang, Sumatera Barat, Indonesia, pada 10–11 April, ms.2774-2789.
DOI: https://doi.org/10.2121/sosiohumanika.v15i2.1491

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Lisensi Creative Commons

SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan is published by Minda Masagi Press. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Sharealike 4.0.

Stats Counter